Sonbahar türkiye sezonu iptal edildi | oyun

Sonbahar türkiye sezonu iptal edildi |  oyun

Kansas Yaban Hayatı ve Parklar Komisyonu, azalan nüfus nedeniyle Kansas’taki hindi av sezonunun iptal edildiğini söyledi.

Kansas Yaban Hayatı ve Parks küçük av hayvanı biyoloğu Kent Frick, “Geçtiğimiz 15 yılda hindi popülasyonunda, büyük ölçüde üretim seviyelerinin azalması nedeniyle istikrarlı bir düşüş olduğunu belgeledik” dedi. “Bu eğilimler Kansas’a özgü değil. Orta batı ve güneydoğu eyaletlerinde türkiye popülasyonlarında benzer durumlar yaşandı.

Bu sayfa Javascript gerektirir.

Premium içeriği okumak için Javascript’e ihtiyacınız var. Tarayıcı ayarlarınızdan etkinleştirin.

kAm%96C6 2C6 76H6C EFC<6J 9F?E6CD H9@ A2CE:4:A2E6 :? E96 72== D62D@? 4@>A2C65 E@ E96 DAC:?8[ 244@C5:?8 E@ E96 zs(!] $E2E6H:56[ E96 72== 92CG6DE =2DE J62C H2D =6DD E92? d__ 3:C5D[ uC:4<6 D2:5]k^ Evet

kAm“(9:=6 E9:D 😀 2 D>2== AC@A@CE:@? @7 E96 DE2E6H:56 A@AF=2E:@?[ 72== 92CG6DE 😀 2? 255:E:G6 D@FC46 @7 >@CE2=:EJ 7@C EFC<6JD[ 6DA64:2==J H96? 96?D 2C6 92CG6DE65[” 96 D2:5]k^ Evet

kAmx? a_`f[ E96 328 =:>:E H2D C65F465 7C@> 7@FC 3:C5D E@ @?6] X? a_`h[ E96 D62D@? H6?E E@ c` 52JD]k^ Evet

kAmzs(! DE277 4@?E:?F6 E@ H@C< E@ 82E96C 2D >F49 52E2 2D A@DD:3=6 E@ 7:?5 2 H2J E@ C6G6CD6 564=:?:?8 A@AF=2E:@?D]%96C6 😀 2 ?6H C6D62C49 AC@;64E 2E z2?D2D $E2E6 &?:G6CD:EJ E92E H:== DE2CE 😕 y2?F2CJ]@ %96 AFCA D6 @7 E96 DEF5J :DE@ 6I2>:?6 H:=5 EFC<6J A@AF=2E:@?D 2?5 64@=@8J :? E96 DE2E6 E@ :?7@C> DE2CE 92CG6DE 2?5 923:E2E >2?286>6?E]%96 C6D62C49 E62> H:== 42AEFC6 2?5 >2C< EFC<6JD H:E9 EC2?D>:EE6CD 2?5 =68 32 ?5D E@ >@?:E@C =@42E:@? 2?5 >@G6>6?E @7 E96 3:C5D 2E 46CE2:? D:E6D]x?7@C>2E:@ H:== 36 4@==64E65 @? ?6DE:?8[ 923:E2E FD6[ C6AC@5F4E:@?[ DFCG:G2= 2?5 92CG6DE 2?5 923:E2E >2?286>6?E]k^ Evet

kAm“(6’C6 6I4:E65 23@FE E9:D @AA@CEF?:EJ E@ :>AC@G6 @FC F?56CDE2?5:?8 @7 H:=5 EFC<6JD :? z2?D2D[” uC:4<6 D2:5] "zs(! DE277 2C6 4@>>:EE65 E@ =62C?:?8 2?5 E@ :?7@C>:?8 @FC 923:E2E 2?5 92CG6DE >2?286>6? E 564:D:@?D](6 =@@< 7@CH2C5 E@H@C<:?8 H:E9 E96 C6D62C49 E62> 2?5 }2E:@?2= (:=5 %FC <6J u656C2E:@? E@ >2<6 E9:D AC@;64E DF446DD7F=]”k^Am

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir