Halka açık olmayan şirketler için hamiline paylarda yapılan değişiklikler – Şirketler Hukuku / Ticaret Hukuku

Türkiye: Halka açık olmayan şirketler için hamiline paylarda yapılan değişiklikler

Bu makaleyi yazdırmak için tek ihtiyacınız olan Mondaq.com’a kaydolmak veya oturum açmak.

7262 sayılı kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanun (“7262 Sayılı Kanun(BM Güvenlik Konseyi’nin kitle imha silahlarının finansmanının yaygınlaşmasının engellenmesine ilişkin kararlarının uygulanmasında 31 Aralık 2020 tarih ve 31351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve buna bağlı olarak 7262 sayılı Kanun diğer hükümlerle birlikte değiştirilmiştir. 6162 sayılı Türk Ticaret Kanunu)TCCHalka açık olmayan şirketlerde hamiline yazılı payların düzenlenmesi.

Bu değişiklikten önce TTK’ya göre hamiline yazılı payların devri hisse senedi teslim edilerek yapılacaktı ve böyle bir devir için resmi bir izleme mekanizması bulunmamaktaydı. Ancak, bu transfer prosedürünün takibi kolay olmadığı ve olabileceği için; Bu nedenle, Türkiye’de kurulu hissedarları hamiline yazılı şirketler aracılığıyla kitle imha silahlarının finansmanını kolaylaştırmak amacıyla 7262 sayılı Kanun, bu devirlerin takibini kolaylaştırmak amacıyla bildirim ve tescil yükümlülükleri getirmiştir.

1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 6272 sayılı Kanun ile getirilen değişikliklerle;

  • Halihazırda hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar hissedar oldukları şirketlere hisse senetleri ile birlikte Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirimde bulunmaları gerekecektir (”CRAŞirketler bu pay sahiplerinin bilgilerini ilgili pay sahiplerinin sunumundan itibaren 5 iş günü içinde Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu’na bildirmekle yükümlü olacaklardır.Bu bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen pay sahipleri hisse senetlerinden doğan haklarını kullanamazlar. Şirkete başvurana kadar para cezası verilecek, 5.000 TL’ye kadar idari para cezası, ihbar yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirketlere 25.000 TL’ye kadar idari para cezası verilecek.
  • Bir hamilinin hissesinin devredilmesi durumunda, devralan İletişim Düzenleme Otoritesini bilgilendirmekle yükümlü olacaktır; Aksi takdirde devralan, hisse senetlerinden doğan haklarını hissedar olduğu şirkete veya üçüncü kişilere karşı kullanamaz. Devralanın bu haklarını şirkete veya üçüncü bir kişiye karşı kullanabilmesi için MKK’ya verilen bildirim tarihinin dikkate alınması gerekir. Devralanın bu bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde 5.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacaktır.
  • Hamiline yazılı hisse senetlerinin ihracı ve teslimi için, şirketlerin hamiline yazılı hisse senetlerini ilgili hissedarlara teslim etmeden önce, hamiline yazılı hisse senetlerindeki hissedar bilgilerini ve sahip oldukları payları Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu’na bildirmeleri gerekecektir. Firmaların bu bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemeleri halinde kendilerine 25.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacaktır.
  • Genel Kurul toplantılarına katılacak hamiline ve / veya gayri maddi payların tespiti amacıyla, halka açık olmayan şirketlerin Yönetim Kurulu, Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu tarafından sağlanan pay sahipliği çizelgesine göre hazır bulunanlar listesini hazırlayabilecektir. . Bu nedenle hamiline yazılı hisse senetlerinin Genel Kurul toplantılarına katılmadan önce giriş kartı alması gerekmeyecektir.
  • Kurum, hamiline ve hamiline yazılı paylara ilişkin kayıtları yetkili mercilere verme hakkına sahiptir.
READ  اليانصيب الوطني: يوجد بالفعل موعد للجوائز "الكبيرة" لسحب نهاية العام

MKK’da hamiline yazılı payların bildirilmesi ve tesciline ilişkin usul ve esasları düzenleyecek olan Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanacak ikincil mevzuatın ve bu aralıkta ödenecek ücretlerin halen beklemede olduğu unutulmamalıdır.

Bu makalenin içeriği konuyla ilgili genel bir kılavuz sunmayı amaçlamaktadır. Sizin durumunuzda uzman tavsiyesi almanız önerilir.

Hakkında popüler makaleler: Türkiye’den Şirketler / Ticaret Hukuku

Mücbir sebep maddesi işe yarıyor mu?

Bristows

Mücbir sebepler son zamanlarda akutun odak noktası haline geldi. Bu maddeler, tarafların kontrolü dışındaki bir olayın sözleşmenin performansını etkilemesi durumunda ne olacağını kontrol etmeyi amaçlamaktadır.

UBO Kaydı Oluşturun

I. Christodoulou & Partners LLC

16 Aralık 2020’de Bakanlar Kurulu, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi ve Önlenmesi ve 13 (I) / 2018 Sayılı Terörizmin Finansmanı Hakkında Kanun (“Kara Para Aklamayla Mücadele Kanunu”) hükümlerinin uygulanmasına karar verdi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir